ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

برای اولین بار در تاریخ ایران، با انقلاب اسلامی، ورزش به روستاهای كشور هم آمد. تا سال 1395، تعداد روستاهای دارای زمین ورزشی از 12 عدد، به 2200 روستا رسید و تعداد سالن‌های ورزشی روستایی هم از 5 عدد به 400 روستای دارای سالن ورزشی افزوده شد.

مرتبط با این