ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

سعودی اینترنشنال و كارشناسان حاضر در این شبكه هیچ زمان فرصت توهین به دیگران را از دست نمی‌دهند.

شبكه سعودی اینترنشنال كه خود از ابتدا بر طبل اغتشاشات ماه‌های گذشته می‌كوبید و انواع فراخوان‌ها برای حضور بیشتر معترضان در خیابان‌ها را داده بود، این بار در توهینی آشكار همین افراد كه خود باعث تحریك و به خیابان آمدنشان شده را به سگ‌های ناچار و درمانده تشبیه می‌كند.

مرتبط با این