ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

یك فرمانده صهیونیسمی در تحلیلی قدرت موشكی ایران اعلام كرد كه كلاهم را به احترام كسانی كه به لحاظ فنی چنین فناوری را ساخته اند بر میدارم.

رئیس سازمان دفاع موشكی اسرائیل در جلسه تحلیل سیستم موشكی ایران از موشك سومار به عنوان یك دستاورد بی نظیر یاد می كند...

مرتبط با این