ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

26 دی ماه 1357 محمد رضا پهلوی از کشور گریخت اما چه عواملی باعث فرار شاه شد؟

مرتبط با این