ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

بخشی از مجموعه اسناد جنایت های امریكا در قبال ایران با موضوع جلو گیری از وقوع انقلاب اسلامی را مشاهده می كنید.

مرتبط با این