ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

سید امیر مکی پژوهشگر تاریخ معاصر به بررسی نقش هویدا در جنایات رژیم پهلوی و همچنین افول سلطنت شاه می‌پردازد.

مرتبط با این